Методът Белопитов

През 1951 г. като ръководител на Научно-изследователския институт по съобщенията инж. Белопитов започва работа по създадения от него оригинален метод за електроискрово напластяване на благородни метали върху контактни повърхности, по-късно получил международното наименование „Методът на Белопитов.“ В средата на XX в. все повече държави преминават към системата на автоматичните телефонни централи, но абонатите по цял свят страдат от неприятни шумове при разговорите си, поради лошата контактна връзка. Множество изследователи и инженери работя по този проблем, но инж. Белопитов предлага ефективно, достъпно и евтино решение. Методът осигурява напластяването на съвършено малки метални плоскости, като нанесения слой е здраво споен с основния метал и може да се валцова, кове и пресова. Контактния натиск се разпределя на по-малка повърхност, при което се постига по-голямо налягане. Нанесеният слой е с увеличена твърдост, а контактното съпротивление значително по-малко. Методът позволява нанасянето на различни видове сплав,  създаване на малки портативни апарати за експлоатация и възможности за пълно автоматизиране и механизиране.

Напластяване на контактите на избирачните четки на стъпкова АТЦ и на релейни контактиПо Метода на Белопитов за премахване на шумовете в телефоните на хиляда телефонни поста се ползват само шест грама злато. При въвеждането на електоискровата технология се изразходва 6 до 9 пъти по-малко благороден метал в сравнение с оригиналната технология. Времето за напластяване на един контактоносач може да се сведе до 1,5 секунди. Механичната устойчивост на напластените контакти е неколкократно по-висока. На 10.01.1957 г. е регистрирано първото изобретение на инж. Белопитов, което третира електроискрово напластяване с помощта на вибратор. Методът е признат от Института за изобретения и рационализации и е издадено авторско свидетелство. Няколко месеца по-късно Министерски съвет разрешава патентоването му в чужбина и на 17.09.1959 г. Германия патентова метода на Белопитов, който става първия признат патент на Български гражданин в страната и цяла Западна Европа. След това откритието е патентовано в Швейцария, САЩ, Канада, Австрия, Франция, Белгия и общо 11 страни. Отделно, изобретението е прилагано в страните от тогавашния социалистически блок. По-късно той усъвършенства метода, като разширява възможностите му чрез използване на въртящи се напластяващи електроди с различна конфигурация, което осигурява по-висока производителност и равномерно покритие.

Инж. Белопитов пътува в чужбина, за да представи откритието си. Той посещава неколкократно СССР, Германия и Белгия. САЩ, Англия, Аржентина и Норвегия се възползват от патента на Белопитов. 50 броя апарати за електроизкрово напластяване се произвеждат и въвеждат в Съветския съюз и ГДР. Немските специалисти успяват да внедрят метода и за силнотокови контактни системи.

Други разработки

Автоматично напластяване на контактите на съпкови АТЦ с приспособен избирачИнж. Белопитов и неговите сътрудници създават машината ЕЛФА 5-71 за позлатяване и нанасяне на твърди сплави върху режещи инструменти и продължават започнатите през 1960-те изследвания в областта на електрохидравличната обработка на материалите. Това намира израз в създаването на лабораторни и промишлени уредби с различно предназначение.
Под ръководството на инж. Белопитов в секция „Електротехнология“ се създава нов, неизползван до тогава метод за бързо и ефикасно смилане на водонеразтворими багрила. Този метод, наречен ‚електрохидравлично диспергиране“ се състои в ползването на електрическа искра в течна среда, която раздробява багрилото до нужната величина. Методът е признат за изобретение и се патентова в няколко страни по света. За откритието екипът получава златен медал по време на юбилейното 800-годишно издание на Лайпцигския панаир през 1965 г.
Друго оригинално съоръжение на секция „Електротехнология“ е уредбата „Ехо 2-II“ предназначена за електролитна обработка на прецизни детайли от листов материал и диелектрично фолио. В сравнение със съществуващите тогава методи уредбата позволява 3 до 4 пъти по-висока точност и 10 пъти по-голяма производителност на труда.

Екипът на инж. Белопитов работи върху разрешаването на много практични проблеми на индустрията като:
• нанасяне на антикорозионни материали и благородни метали върху големи повърхности
• чистене на отливки с електрически разряд в течна среда
• смилане на твърди материали
• боядисване под влияние на електрически заряд в течна среда
• обработка на питейни и отпадъчни води

На Общосъюзната изложба в Москва през 1972 г. екипът на инж. Белопитов получава почетна диплома за лабораторната електрохидравлична мелница ЕХЛ-1Л. Същата е закупена и инсталирана в Изследователския център за геоложки изследвания в Орлеан, Франция. На същата изложба колективът на инж. Белопитов взема и златен медал за друга разработка, направена съвместно с Централния институт по изчислителна техника (ЦИИТ) за локално електроискрово напластяване за плато върху основите на маломощни транзистори.

 

Серия комплекти регулируеми електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ и промишлени роботи Плавно честотно регулиране скоростта на асинхронен двигател

Никола Белопитов